HMAR STUDENTS’ ASSOCIATION

INAWPDAN   BU

(Constitution)

2007

site-logo

Hmar Students’ Association: General Headquarters

Churachandpur, Manipur.

 

THUHMA

 

Hun sawt taka inthawkin Hmar Students’ Association Inawpdan (Constitution) Bu hi mit ngeia hmu theia siem suok hi thil nuomum a lo ni zing zing hlak a; amiruokchu sum tieng le thil dang dang tlaksamna leiin siem thei a lo ni nawh a. 1954-a Saikawt Inkhawmpuia inthawkin  member-hai lungrilah Inawpdan Bu chu siem ngei nuomna a hung um lien deu deu tah a. Vawisun HSA vawi 15-na Rengkai Inkhawmpui Dated 3.10. ‘57 hin, chu thil, lungrila sawt tak lo um chu a takin member-hai po po le mipui hrietin siem suok a lo ni tah. Hi Inawpdan siemnaa thâ le lungril lo sengtuhai laia College-a inchuk mekhai, ei mi suongum tak tak ram le hnam ta dinga ṭhuoitu la hung ni dinghai po po chungah lawm a um em em. HSA member-hai po povin hi Inawpdan Bu hi a thei chen chen chu inza tak le titak takin zawm thei seng hai sien la ti hi thil ditum tak a nih.

 

Dated: Churachandpur

The 3rd October 1957.

H.L.DAKA

Secretary General, HSA

 

 

SIEMHAT VAWITHUMNA THUHMA

(Preface to the Third Amendment)

 

Ṭhuoitu hmasahai sin inrimna ra chu sîkin Hmar Students’ Association INAWPDÀN hi hun iemani chen hmang a lo ni tah a. Amiruokchu, hun hung inthlakthleng ang peiin a hun le inhmea siem ṭhat nuomna a lo um leiin kum 1962 khan siemṭhat vawikhatna nei a nih. Chu hnung khawm chun General Assembly rorelnaah Resolution-in siem ṭhat le thlakdanglam zeu zeu a nih. Kum 1976, Hmarkhawlien General Assembly chun a pumpuia siemṭhat vawihnina nei dingin a lo rel a. Amiruokchu, harsatna leiin zo hlei thei lovin a um ta zing a. Parbung General Assembly, kum 1978 October thlaa uma chun hi Inawpdàna palai intir dàn, hotu thuneina le memberhai ngaidàn a hung inkal nasa ta bèk leiin, chu Inkhawmpui chun Special Assembly kova an hma thei ang taka siemṭhat vawihnina nei ngei dingin a lo rel nàwk a nih. Chu dungzui chun, Special Assembly chu Sielmatah January 1979 khan nei a ni a, siemṭhat vawihnina chu sut el dinga zo a nih. Harsatna le thil dang dang leia sut el thei lova a um zing sùng chun siemṭhat vawihninaa khawm chun tulaia inṭhuoidàn le fedàn tlàngpui a fawm khàwm zo zàna an lang naw rawp leiin member ṭhenkhathai chun siem ṭhat nuomna an la nei ta fan a.

 

Chuleichun, General Assembly vawi 36-na October 1980, Saikota neia chun a pumpuia siem ṭhat, thlak le belsa dingin a lo rel nawk a. Chu siemṭhatna sin peka um ang chun, General Hqrs. chun midanghai Inawpdan buhai rawn masiin le ei ngirhmun thlir zing pumin hi siemthatna voithumna hi a lo buotsai a nih. A tlangpui siem danglam, belsa le thlak chau naw khawm Election Rules le Financial Rules belsa a nih. Muolhoi, October 8-11, 1981-a General Assembly vawi 37-naa chun ngun taka entlàngna nei a niha, pei ṭul pei, belsa le siemṭhat ṭul siem ṭhat a ni hnungin, hi General Assembly-a inthawka siemṭhat vawithumna hi hmang ṭan nghal dinga pawm a nih. Tuta hi siemṭhat vawithumna hiel lo ni ta sien khawm, khawla sut vawihnina a nih. Siemṭhat vawithumna hi Part – X (sawm) a ṭhe, Articles 51 (sawmnga pakhat) fun a nih.

HSA member po po, vawisun le ṭhangthar pei haiin inza taka hmanga zawm seng dingin ei inditsak takmeu a nih.

HSA dam zing raw se.

Muolhoi, NC Hills

October 10, 1981

 1. R.TAWNA KHAWBUNG

General President, HSA

 1. S. ROKUNG SONGATE

General Secretary, HSA

 

SIEMṬHAT/ENNAWNA LE SUT ṬHATNA THUHMAṬHUOI

 

Hmar Students’ Association hi India Hmarsak biela inchuklai inzawmkhawm pawl tamtak um laia a upa pawl tak a nih a; kum 2014 hi kum 75 hmel a hmuna ding a ni tah. Hmarhai khawsakna le chengna ngirhmun-in a zir nawa, state dang dang le state sunga distirct hrang hranga thedar nawk ei ni leiin sawrkar le hnam danghai hriet a hlaw ding ang HSA hin a hlaw nawa; sum le pai le rothilah a burip tawk naw mei mei a nih. Sienkhawm, thuoitu hmasahai le thuoimekhai inpekzona le taimakna zarin hma ei sawn hret hreta, mi hnung ei hnawt bik bek bek naw el thei.

Ei Constitution hi kum 1981 khan a bua siemin sut a nia; chu hnungah khawm chun vawi 2/3 lai siemthat (ammend) nawk a nit ah. HSA Inkhawmpui Lien (General Assembly) vawi 50-na, December 14-15, 2005 khan Hmarkhawlien-ah nei a nia; Hi tum hin, “HSA Constitution hi a pumpuia ennon le siemthat nisien” tia rel a nia, “huoitu tharhaiin Review Committee indinin hrat takin hma hung la sien” ti a ni bawk.

Hi thuthlukna hi thuoitu tharhai chun inhmawtaka bawzuiin Review Committee member dingin Puhai, Prof. Vanlalnghak (Convenor), Rev. Ruolneikhum Pakhuongte, Dr. Zawlthanglien Changsan le Pu Ramthienghlim Varte-hai an ruota; HSA General Headquarters President le General Secretary-hai chu Ex-Officio Member a sie an ni bawk. Anni hai hin ei Constitution chu a bul anthawka bitha-in tha le zung le hun tamtak an hmang a nih. April 14, 2007 khan Lamka, Churachandpur-ah Sepecial Assembly nei a nih a; Assembly palai fekhawmhaiin siemthat meka um chu Review Committee Member-hai leh enthlang phawt a nih a; chu zova December 12-14, 2007-a Vairengte, Mizoram-a HSA General Assembly vawi 51-na ah tuta ei Constitution hi hmang dinga remti tlang a ni tah a nih. Review Committee Member-hai, a bikin Prof. Vanlalnghak le Pu Ramthienghlim Varte chungah lawmthu a tlampuiin ei inzam ni raw se.

Tuta inthawk hin a hmaa ei la nei ngai lo, General Headquarters-ah ‘Assembly Secretariat’ neiin Assembly Speaker inrawina hnuoia-ah Assembly ro ei rel taa; Article hran hnuoiah ei ‘emblem’ hrilfie a ni ta bawk. Varzang lem dinga ei hriet ta leiin General Headquarters-ah Treasurer nei ta lovin Finance Secretary-in sum a enkai ta vawng a nih. HSA General Headquarters kaupeng laia mi Block suktawpin Joint Headquarters in tul le ta a ti le an nei dinga sie lem a ni ta bawk. Chuonghai baka hril thama chu, article, clause le sub-clause the dan le number pek dan siem danglam met a nih.

A hun lai a dingin tha huntawka ngai nisien khawm baksamna le tha hun tawk nawna tamtak um ngei a tih. Chuonghai chu a hmun le hun izir peia ei la rel le ngaituo ding ni awm tak a nih.

HSA dam zing raw se.

 

Sd/                                                                                           Sd/

Dr. John H. Pulamte                                                               (Lalthlamuana Hmar)

President                                                                                 General Secretary

Hmar Students’ Association; General Headquarters

 

HRILFIENA

 

Hi Inawpdan bu (Constitution) sunga khawlai pheka khawm hmu le tiem pha a kawk bik annawleh a hrilfiena.

H.S.A                          –           Hmar Students’Association (Hmar Inchuklai Pawl) tina a  nih.

Inawpdan Bu               –          Hmar Inchuklai (HSA) hai Inawpdan Bu tina a nih.

General Assembly       –           HSA inkhawmpui lien tak tina a nih.

GHQ                           –           General Headquarters

JHQ                             –           Joint Headquarters

Executive Council       –           General Assembly ai aw thei ding General Headquarters, Joint Headquarters le Branch tina palai fekhawmhai rorelna a nih.

Conference                  –           Joint Headquarters pakhat sunga an rorelna insang tak, unit tina inthawka palai fekhawm rorelna a nih.

Annual Meet               –           Branch/Unit pakhat sunga an rorelna insang tak a nih.

General Headquarters-            HSA pumpui inthlungkhawmna a nih.

Central Executive Committee – General Headquarters hotuhai rorelna khawl a nih.

Joint Headquarters     –            HSA kaupeng laia lien tak a nih.

Executive Committee  –           Joint Headquarters hotuhai rorelna khawl tina a nih.

Branch                        –           HSA kaupeng unit neilo tina a nih.

Branch Committee      –           Branch Hotuhai rorelna khawl a nih

Unit                             –           HSA kaupeng laia chin tak tina a nih.

Unit Committee           –           Unit hotuhai rorelna khawl a nih.

Thuoitu                        –           HSA huoitu tina a nih

Hi pawl                       –           Hmar Students’ Association (HSA) pawl tina a nih.

 1. R. – Election Rule tina a nih.
 2. R. –          Financial rule tina a nih.

 

PREAMBLE

Keini, Hmar Inchuklaihai, Hmar Students’ Association (HSA) tia inkovin, ram le hnam ta dinga thahnemngai le thilṭha ngaituoin:

Inchuklaihai thukhat vuo a, inthuruol taka kawng iengkima khawtlang le mipui hmasawnna ding ngaituoa inṭhangpuituo le insawmdawltuo pei ding le khawtlang le sakhuo thuring bulpui le inhmea hnam inṭhanglienna ding ngaituo le thaw pei bawk dingin, hi INAWPDAN BU (Constitution) hi siem le buotsai a nih. Inzataka nei le zawma hmang ṭan dingin vawisun Changer (October) ni thum, ei Lalpa kum, sangkhat zakuo sawmnga pasari hin kan Inkhawmpui lien vawi sawmpangana-ah hi INAWPDAN BU hi neia zawm le hmang dingin kan remtih.

 

CHAPTER  I  – A TLANGPUI     

ARTICLE 1 –        HMING

HMAR STUDENTS’ ASSOCIATION (HSA) ti a nih.

ARTICLE 2 –        THILTUM (MOTTO)

SININ, SANIN, HRILIN, ṬHUOIIN, SERVE THE NATION ti a nih.

ARTICLE 3 –        HSA PUONZAR (FLAG)

HSA puonzar (flag) chu puon hring, a laia arasi, kil 6 neia a vara inziek le chu sunga ‘HSA’ ti a sena ziek ning a tih. A dung le a khang inbuktawk dan chu 3:2 pei ning a tih.

Hrilfiena

(i)         Puon hring chun HSA member-hai chu ienglai khawma thudik ṭana hring zing an nih ti an entir.

(ii)        Arasi hi Hmar Arasi (Pole star) tina a na; ṭhuoitu ropui a ni angin ram le hnaṭ keihruoitu ropui ni ding le, a vara inziek, Arasi hin thienghlimna le thudik ṭan tlat ding ti an entir.

 • A laia ‘HSA’ ti a sena inziek hin ram le hnam ta dinga a tawpchena inhmang ding le theina popo in hlan ding ti an entir.

 

ARTICLE 4 –     INCHIKNA (EMBLEM)

(i)     HSA inchikna (emblem) chu ‘triangle’ intiet char pahni inkawkala invaw thuo, sak tieng le thlang tieng arasi ki khat ve vea insuttir a, sim tieng le hmar tieng ki hni ve vea innghattir; chu arasi sunga ‘HSA’ inziek a nih.

(ii)    Hmar Arasi chu tawlailir ke (wheel of progress) anga inkuolkhum a nih a; chu rinkuol pahni inkara chun HSA Motto – ‘Sinin, Hrilin, Sanin, huoiin – Serve the Nation’ sie ning a tih. ‘Sinin’ le ‘Hrilin’ hi vawitiengpangah, ‘Sanin’ le =huoiin’ hi changtiengpangah um a ta; a chung tieng ‘Serve the Nation’ le a hnuoi tiengah HSA indin kum, ‘1939’ sie ni bawk a tih.

(iii). ‘Wheel of progress’ chu a puotienga buvui (wheat corn)-in a sirtuokah inkuolkhum a ta, a hnuoitieng an vuok thuo zawng bawkin, ‘Hmar Students’ Association’ ziek ni nawk a tih. ‘Hmar’ ti po kha a suka tum thla zawng ning a ta; ‘Students’ Association’ ti po chu a tunga kai zawnga ziek ni bawk a tih.

 

ARTICLE 5 –        MEMBERSHIP

(i)    Hi pawla hin inchuklai le inchuklai chau naw khawm a thiltum hrea dit le ṭhang nuom taphawt member dinga lawmlut ning a tih.

(ii)   Hi pawla inhnikna neia ṭhang nuom chu member-a pawm ning a tih.

(iii)  Member taphawt mani umna Joint Headquarters, Branch, Unit-ah an ziek lut ngei ding a nih. Hming zieklut nawhai chu palai le hotu dinga thlang thei ni naw ni hai.

 

ARTICLE 6 –        INHUOIDAN TLANGPUI

 

(i)    Hmar Students’ Association hi ‘voluntary organization’ ning a tih.

(ii)   A pumpui huopin HSA hi ṭhuoitu pawl 3 (pathum) inthuoa awp ning a tih; chuonghai chu: (a) General Assembly, (b) Executive Council le (c) Central                                      Executive Committee ti an nih.

(iii)  Joint Head Quarters chu Conference le Executive Committee-a awp ning a tih.

(iv)  Branch le Unit-hai chu Annual Meet le Branch Committee / Unit Committee-a awp ning a tih.

(v)  HSA sunga inhrietpawna ṭha le inchukna tienga hmasawnna ding chanchinbu nei a ni a, a hming chu INCHUKLAI NUN (In-Nun) ti a nih.

 

ARTICLE 7 –      GENERAL ASSEMBLY

(i)  HSA khawmpui lien tak ning a ta, thuneina insang tak nei a tih.

(ii) Hi khawmpui lien hi Executive Council thurawn dungzuiin General Headquarters-in kum khat dan peiah ko hlak a tih.

(iii)  Executive Council-in kum hni (2 years) an vawi hnungah, pumpel theilo harsatna lien tak (unavoidable circumstances) um bawk si lovin, General Assembly nei dinga thurawn a siem naw chun, Assembly Speaker-in General Assembly aiin Special Assembly ko thei a tih. Special Assembly hi General Assembly le angkhat a nih.

(iv)  Thu pawimaw le khirkhan, HSA puotieng le sungtienga ngaituo ding inhmaw a um chun, Central Executive Committee le Executive Council leh inberawnin, Assembly Speaker-in Special Assembly ko thei a tih.

(v)  General Assembly Programme chu President inrawina hnuoiah Central Executive Committee-in siem a ta; Special Assembly Programme ruok chu Speaker inrawina hnuoiah Assembly Secretariat (Deputy Speaker, Assembly Secretary le Deputy Assembly Secretary)-in siem a tih.

(vi) HSA General Headquarters ṭhuoitu ding le kalchawi dan ding po po ngaituo vawng a tih.

(vii) Hi inawpdan bu-a ṭhang kherlo thawding pawimaw, HSA puotieng le sunga ṭul le ṭhaa a hriet chu ngaituoin rel a ta, Joint Headquarters le Branch-hai khawm a ṭul angin thu peng a tih.

(viii) HSA thilnei (property) po po chungah thu nei a tih.

(ix)  Joint Headquarters le Branch indinin, siemin, ṭhiek thei a tih.

(x)  Chanchinbu Magazine le Inchuklai Nun insuo dan dingah thu nei a tih.

(xi) Student chawm, ṭhangpui le lawmman pek chungchangah thu nei a tih.

(xii) HSA inawpdan hi a ṭul angin seimṭhain sukdanglam (amend) thei a tih.

(xiii) Executive Council, Central Executive Committee, Joint Headquarters le Branch- haia inthawka thuluthai rel a tih.

(xiv) Executive Council rorelhai dawngin pawmpuiin / pawmpui naw thei a tih.

(xv) General Assembly Member-hai:

(a) Speaker, Deputy Speaker, Assembly Secretary le Deputy Assembly Secretary

(b) Central Executive Committee le Executive Council-a member po

(c) Joint Headquarters tin anthawka Assembly palai dinga an hung ruot mi 5 (panga)

(d) Joint Head Quarters, member 1000 (sangkhat) chuong neihai chun zanga dang a tling peiin Member pakhat neisa thei an tih

(e) Branch tin anthawka Assembly palai dinga an hung ruot mi 3 (pathum)

(f) Inchuklai Nun (In-Nun) Editorial Board a inthawk Editor le midang 2 (pahni)

 

ARTICLE 8 –   EXECUTIVE COUNCIL

(i) General Assembly aia ngir ning a ta, General Assembly rorel bawzui a tih.

(ii) Assembly karlaka thu ṭul po po ngaituong a tih.

(iii) Kumkhata a tlawmtaka vawithum bek Central Executive Committee thurawn angin Assembly Speaker-in ko a tih.

(iv) Emergency thil an naw chun Executive Council hi thla li dan peia ko ning a tih.

(v) Central Executive Committee-in kumkhat an vawi hnung a, Executive Council nei dinga thurawn a siem naw a, pumpel theilo harsatna lien tak (unavoidable circumstances) a um bawk naw chun, Assembly Speaker-in Executive Council aiin Special Council ko a tih. Special Council hi Executive Council le angkhat ning a tih.

(vi) Executive Council Programme chu Speaker inrawina hnuoiah Assembly Secretariat le Central Executive Committee-in siem a tih. Special Council Programme ruok chu Speaker inrawina hnuoiah Assembly Secretariat-in siem a tih.

(vii) Constitution siemṭhat annawleh, HSA hmun, building le thil dang, hi organization sietpui thei khawp, HSA thilnei sukthlawng le inchawk tinaw chu thuneina General Assembly ang bawkin nei a tih.

(viii) Ienglai khawmin thu pawimaw le khirkhan HSA puotieng le sungtieng ngaituo ding inhmaw a um chun, Central Executive Committee hotuhai le inbe rawnin, Assembly Speaker-in Emergency Council ko thei a tih.

(ix) Executive Council le Special Council thurel chu General Assembly pawmpui dingin General Assembly-ah peklut ni pei a tih.

(x) Executive Council chun General Assembly ko dingin Assembly Speaker kuomah thurawn peng a ta, General Assembly kona le General Assembly inkarah thlahni bek a um ding a nih.

(xi) Central Executive Committee, Executive Committee le Branch Committee thurelhai dawngin, pawmpuiin / pawmpui naw thei a tih.

(xii) HSA puotieng, pawl dang le inbiekna le indawrnaah General Assembly aiin ṭawng a ta, a ṭul angin inawpdan buin a phal chin chu thaw thei vawng a tih.

(xiii. Executive Council Member-hai:

(a) Assembly Speaker (Chairman ni nghal a tih)

(b) Deputy Assembly Speaker

(c) Assembly Secretary (Secretary ni nghal a tih)

(d) Deputy Assembly Secretary

(e) Central Executive Committee member-hai

(f) Joint Headquarter tina President le General Secretary an naw khawma an aiaw dinga an hung ruothai

(g) Branch tina Branch President le Secretary an naw khawma an aiaw dinga an hung ruothai

(h) Joint Headquarters le Branch tinin EC Member dinga an ruot mi 1 (pakhat).

 

ARTICLE 9 –        CONFERENCE

(i)         Conference chu Joint Headquarter pakhat sunga rorelna insang tak a nih.

(ii)        Executive Committee chun kum tinin Conference ko a tih.

(iii)       Conference chu Joint Headquarter-a President keihruoina hnuoiah nei ni hlak a ta, General Secretary-in ziektu sin thawng a tih.

(iv)       A biel sunga Unit Annual Meet thurel le Executive Committee thurelhai dawngin, pawmpuiin / pawmpui naw thei a tih.

(v)        An biel sung HSA thil, rel ṭul taphawt le an Unit-haia inthawka thuluthai rel a ta, a rel thei bakhai chu Executive Council le General Assembly-ah pe lut a tih.

(vi) Conference a member-hai:

(a)        Joint Headquarter-a Executive Committee member po

(b)        Unit tina President le Secretary le Unit tinin palai dinga an tir mi 20 (sawmhni) aia palai pakhat pei

(c)        Assembly Secretariat member-hai

(d)        Advisers & Auditors

(e)        Central Executive Committee-hai an umna Joint Headquarter sengah Conference member ni pei an tih.

 

ARTICLE 10         –        ANNUAL MEET

(i)         Annual Meet chu Branch/Unit pakhat sung rorelna insang tak a nih.

(ii)        Branch Committee/Unit Committee chun kum tinin vawikhat Annual Meet ko a tih.

(iii)       Annual Meet chu Branch/Unit President keihruoina hnuoiah nei ni hlak a ta, Branch/Unit Secretary-in ziektu sin thawng a tih.

(iv)       Branch Annual Meet chun Branch sunga HSA thil rel ṭul taphawt rel a ta, a thurelhai chu Executive Council / General Assembly-ah pe lut a ta, a rel zo thei nawhai chu Central Executive Committee/Executive Council / General Assembly rel dingin peng a tih.

(v)        Unit Annual Meet chun Unit sunga HSA thil relṭul taphawt rel a ta, a thurelhai chu an thlungna Joint Headquarters Conference-ah pe lut a tih. A thurel zo theinawhai chu Executive Committee/Conference rel dingin peng a tih.

(vi)       Branch Committee/Unit Committee thurelhai dawngin, pawmin / pawm naw thei a tih.

 

ARTICLE 11         –        GENERAL HEADQUARTERS

General Headquarter chu HSA pumpui inthlungkhawmna lien tak a nih. General Headquarters rorelna khawl chu Central Executive Committee a nih.

 

CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE (CEC)

(i)         Central Executive Committee-a member ding chu: President, Vice President, General Secretary, Assistant General Secretary, Finance Secretary, Departmental Secretary-hai le Adviser-hai ning an tih.

(ii)        Central Executive Committee-a hin President chu Chairman ning a ta, General Secretary chu Secretary ning a tih.

(iii)       Executive Council ro bawzuiin, Executive Council karlakah Executive Council aia ngirin thilṭulhai chu relin bawzui a tih.

(iv)       HSA puotieng, pawl dang le inbiekna le indawrnaah Executive Council aiin ṭawng a ta, a ṭul angin inawpdan buin a phal chin chu thaw thei vawng a tih.

(v)        Pawl dang (puotieng mi) le indawrnaah HSA member intirṭulna a um chun Central Executive Committee-in an member sunga mi annawleh, ṭha lem dinga hriet a ni chun, member puotieng mi khawm ruot thei a tih.

(vi)       HSA aiaw dinga puotienga fe dinga an tirpa/ tirnu chun Central Executive Committee inkhawmna hmasa takah report kim takin a pek ngei ding a nih.

(vii)      Joint Headquarters le Branch-hai chungah thuneina neiin an hmasawn dan ding ngaituoin thurawn ṭha pe hlak a tih.

(viii)     HSA sukdar zawnga chang le ṭawng hlak, mimal le HSA kaupenghai, a ieng ieng khawm ni sien zil a ta, a ṭul lem chun HSA-a member a nina banin, annawleh Joint Headquarters, Branch chen khawm sukchawl (suspend) thei a ta. A thurel le pawtchathai chu General Assembly/Executive Council hmasa taka pawmpui dingin pe lut a tih.

(ix)       Central Executive Committee chun Executive Council ko dingin Executive Council Chairman (Assembly Speaker) kuomah thurawn peng a ta, Executive Council kona le Executive Council inkarah ni 15 (sawm panga) bek a um ding a nih.

(x)        Central Executive Committee chun a rorel taphawt Executive Council-ah pe lut a tih.

(xi)       Inthlang hun karlaka Central Executive Committee post ruok a lo um a ni chun a hluobittu ding  mi, ruot thei a tih.

(xii)      Central Executive Committee-in General Headquarters sinthaw hratlemna dinga a hriet chun Executive Hrietpuina-in Committee le Sub Committee indinin a member ding khawm ruot thei a tih. Committee/Sub Committee tina Chairman-hai chu General Assembly-ah palai ni thei an tih.

 

ARTICLE 12         –        JOINT HEADQUARTERS

HSA kaupeng laia lien tak, Unit iemani zat inzawmkhawma siem a nih.

 

EXECUTIVE COMMITTEE

(i)         Joint Headquarters-a hotu dinga Conference-in a thlanghai chun Joint Headquarters Office chel an ta; an inkhawmna (Committee) chu ‘Executive Committee’ tia ko ning a tih.

(ii)        Kum tinin Conference ko a ta, a kona siem le Conference inkar chu a tlawm takah thla khat a ni ngei ding a nih.

(iii)       Conference a ko hnunga a sukṭhul nawk ding a ni chun, Conference tlung hma ni 15 (sawmpanga) a la umin ṭhulna thu a puong ding a nih.

(iv)       Executive Committee chu Joint Headquarter President keihruoina hnuoia nei ni hlak a ta, General Secretary-in ziektu sin thawng a tih.

(v)        Joint Headquarters chu General Headquarter le inhrepaw zingin sin thaw tlang an tih.

(vi)       Joint Headquarters hnuoia Unit umzat ding bituk um chuong naw ni a, a ṭul ang peiin suktlawmin, belsa thei a tih.

(vii)      Pawl dang (puotiengmi) le inbiek chungchangah HSA thiltum le hnam thil tawkbuoi thei ding ani chun HSA General Headqurters rawn hmasa phawt a ta, General Headquarter thusuok le thupek a hmu angin, changin a thaw chau ding a nih.

(viii)     Pawl dang (puotiengmi) le indawrnaah inzawmkhawm pawl dam siem a ṭul a, HSA member-hai ṭhang ṭulna a um chun Executive Committee sunga mi inruotin intir thei an tih.

(ix)       Executive Committee sunga mi intir ding an umnaw amanih annawleh, remchang lema an hriet chun Executive Committee puotieng mi ruot thei an tih. Amiruokchu, an tirpa/tirnu chun a sin a zo pha Executive Committee inṭhung hmasa takah iengkim fel takin report peng a tih.

(x) Joint Headquarters chun a huomsunga Unit-hai chungah thuneina insang tak nei a ta, an hmasawn dan ding le um dan ding kawng iengkimah mawphurna nei a tih.

(xi) Joint Headquarters chun an huomsunga Unit-hai hrim hrim mimal le a ieng ieng khawm ni sien HSA sukdar zawnga chang le ṭawng hlak mimal le Unit chu zil a ta, a ṭul lem chun HSA-a member a nina suktawppek annawleh Unit chen khawm sukchawl thei a tih. Chu thu chu General Headquarters-ah inhriettirin General Assembly / Executive Council hmasa taka  ngaituo ṭhat le pawm ning a tih.

(xii) Executive Committee chun a rorel taphawt Conference-ah pelut a tih.

 

ARTICLE 13         –        BRANCH 

HSA kaupeng, General Headquarters le inzawm a ni a, Unit ruok chu nei ve naw nih.

 

BRANCH COMMITTEE

(i)         Branch-a ṭhuoitu dinga Branch Annual Meet-in a thlanghai chun Branch Office chel an tih.

(ii)        Branch Committee chu Branch President keihruoina hnuoiah nei ni hlak a ta, Branch Secretary-in ziektu sin thawng a tih.

(iii)       Khawpui hmun hrang hranga inchuklaihai umna bul detlo taka um, annawleh, khawlien / khawte Joint Headquarters zawm dinga remchang si lohai chu an tam an tlawm hril lovin General Headquarter phalnain Branch-a indin / siem thei ning a tih.

(iv)       A hun le thu izirin kumkhat / kumhni sung chauva ding khawmin General Headquarters phalna lain Branch indin thei a tih.

(v)        Branch sunga thil tlung le sinthawhai po po General Headquarter-ah an hma thei ang takin an tlun pei ding a nih.

 

ARTICLE 14         –        UNIT

HSA kaupeng laia chin tak tina a nih.

 

UNIT COMMITTEE

(i)         Unit ṭhuoitu dinga Unit Annual Meet-in a thlanghai chun Unit office chel an tih.

(ii)        Annual Meet chu Unit President keihruoina hnuoiah nei ni hlak a ta, Unit Secretary-in ziektu sin thawng a tih.

(iii)       Unit Committee chu HSA rorelna khawl laia chin tak a nih.

(iv)       Khuo pakhata Unit um ta zing khawm ni sien, Sikul/College /University/Institution Unit-a hrana siem remchang le ṭhaa an lang chun an umna Joint Headquarters phalna lain Unit-a siem thei ning a tih.

(v)        A umna Joint Headquarters le inhrepaw zingin sinthaw tlang an tih.

(vi)       Unit Committee chun a rorelhai Executive Committee-ah pe lut a tih.

 

 

CHAPTER II  –  NINA LE MAWPHURNA

ARTICLE 15         –        ASSEMBLY SECRETARIAT

HSA General Headquarters-a chun Assembly Secretariat um a ta; a member dinghai chu Speaker, Deputy Speaker, Assembly Secretary le Deputy Assembly Secretary hai ning an tih.

 

 1. Speaker

(a) Speaker chu General Assembly le Executive Council rorelna keihruoitu ning a tih.

(b) Assembly Speaker chun, Executive Council thurawn ang dungzuiin kumkhat dan peiah General Assembly ko a ta, kona lekha insuona le General Assembly inkarah thla hni bek a um ding a nih.

(c) Assembly Speaker chun, Central Executive Committee thurawn ang dungzuiin Executive Council ko a ta, kona lekha insuona le Executive Council inkarah ni 15 (sawm panga) bek a um ding a nih.

(d)        Executive Council/Central Executive Committee-in pumpel theilo harsatna lien tak (unavoidable circumstances) um si lova, ko hun ta hnunga General Assembly/Executive Council kona ding thurawn an siem naw chun, Assembly Speaker-in General Assembly/Executive Council aiin Special Assembly/Special Council ko a tih. Special Assembly chu General Assembly leh angkhat a na, Special Council chu Executive Council leh angkhat a nih.

(e)        Assembly Speaker-in General Assembly a ko ta hnung sukṭhul a ni ding chun a hun tlung hma ni 15 (sawmpanga) a la umin ṭhulna thu le a san chieng takin a puong ding a nih.

(f)        Assembly Speaker-in Executive Council a ko ta hnung suk ṭhul a ni ding chun a hun tlung hma ni 7 (sari) a la umin ṭhulna thu le a san chieng takin a puong ding a nih.

(g)        General Assembly/Executive Council thurel ding hrim hrim chu Assembly Speaker inrawina hnuoiah Assembly Secretariat-in Central Executive Committee le inrawntawnin lo siemrel a tih.

(h)        General Assembly/Executive Council thurelhai hrim hrim relzova inthawka chawlkar khat sung ngeiin CEC kutah pe suok a tih.

(i)         General Assembly-in HSA General Headquarters ṭhuoitu dinga a thlang tling, inchawltir ṭulhai reng reng chu Speaker-in lo inchawltir a ta, General Assembly/Executive Council hmasa taka ngaituo ning a tih.

(j)        General Assembly le Executive Council prokram chu Speaker inrawina hnuoiah Assembly Secretariat le CEC haiin siem an tih. Special Assembly le Special Council ruok chu Assembly Secretariat-in siem a tih.

 

 1. Deputy Speaker

(a) Deputy Speaker chun, kawng iengkimah Speaker thlawp a tih.

(b) Speaker a umnaw/remchangnaw hmun le hunah Speaker ai awng a tih. Thu khirkhan deuhai ruok chu Speaker remtipuina naw chun sukthluin rel el thei naw nih.

(c) Speaker-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inhlipthlakna (resignation) amanih, an naw leh banna (removal) leiin asin a chawlsan chun, in thlang nawk hma po a ai awng a tih.

(d) Speaker inrawina General Assembly prokram le Executive Council prokram siemnaah member ning a tih.

 

 1. Assembly Secretary

(a) Assembly Secretary chun, General Assembly le Executive Council-ah ziektu sin thawng a tih.

(b) General Assembly le Executive Council a thurelhai Speaker inrawina hnuoia siemrelnaah member ning a tih.

(c) General Assembly le Executive Council-a thurel ding reng reng chu relzova inthawka chawlkar khat sunga CEC kuta peksuok dingin siem fel a tih.

 

(d) Speaker inrawina General Assembly prokram le Executive Council prokram siemnaah member ning a ta, ziektu sin thawng a tih.

 

 1. Deputy Assembly Secretary

(a) Deputy Assembly Secretary chun, kawng iengkimah Assembly Secretary thlawp a tih.

(b) Assembly Secretary a umnaw / remchangnaw hmun le hunah a ai awng a tih.

(c) Assembly Secretary-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inhlipthlakna (resignation) amanih, annawleh banna (removal) leiin a sin a chawlsan chun inthlang nawk hma po a ai awng a tih.

(d) Speaker inrawina General Assembly prokram le Executive Council prokram siemnaah member ning a tih.

 

ARTICLE 16         –        GENERAL HEADQUARTERS

 1. President

(a) President, General Headquarters chu HSA-a a lu tak a nih.

(b) President, General Headquarters chu Central Executive Committee-a Chairman ning a tih.

(c) A ṭul le pawimaw dungzuiin Executive Committee le Branch Committee khawm ko thei a tih

(d) General Assembly le Executive Council thurel bawzuitulhai bawzui le HSA pumpui huopa thilthaw hrim hrim chu ama inrawina hnuoia thaw pei ning a tih.

(e) Central Executive Committee inkhawmah ziektu General Secretary le Assistant General Secretary an um remchang naw chun, ziektu dingin member laia mi pakhat ruot thei a tih.

 

 1. Vice President

(a) Vice-President chun kawng iengkimah President thlawpin ṭhangpui a tih

(b) President um naw chang / theinaw changin a ai awng a tih.

(c) Thu khirkhan deuhai ruok chuh President remtipuina naw chun sukthluin rel el thei naw nih.

(d) President-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inhlipthlakna (resignation) amanih, annawleh banna (removal) leiin a sin a chawlsan chun, inthlang nawk hma po President sin chel a tih.

(e) President aiaw dinga Vice President hi a lo remchang naw chun, President thlang hma pova dingin mi dang Central Executive Committee-in President sin chel ding lo ruot a tih.

 

 1. General Secretary

(a) General Secretary, General Headquarters chun, Central Executive Committee inkhawm (meeting) phawtah ziektu sin thawng a tih.

(b) Central Executive Committee meeting ko thuah President le inrawnin inkhawm ko a tih.

(c) HSA hminga lekha semdar, insuo (official) hrim hrim President / Central Executive Committee remtipuinain insuong a tih.

 

 1. Assistant General Secretary

(a) Assistant General Secretary chun kawng iengkimah General Secretary thlawpin ṭhangpui a tih.

(b) General Secretary um naw chang / theinaw changin a ai awng a tih.

(c) Thu khirkhan deuhai ruok chuh General Secretary remtipuina naw chun sukthluin rel el thei naw nih.

(d) General Secretary-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inhlipthlakna (resignation) amanih, annawleh banna (removal) leiin a sin a chawlsan chun, inthlang nawk hma po General Secretary sin chel a tih.

(e) General Secretary aiaw dinga Assistant General Secretary hi a lo remchang naw chun, General Secretary thlang hma pova dingin mi dang Central Executive Committee-in General Secretary sin chel ding lo ruot a tih.

 

 1. Finance Secretary :

(a) Sum hmu le suok po po ziekluttu ning a tih.

(b) Sum hmu (receipt) po po ama kutah lut vawng nghal pei a tih.

(c) Sum hmang thuah President/Central Executive Committee thupek naw chun, hmang thei naw nih.

(d) HSA sum reng reng a hmua inthawka ni sawmpanga sungin Bank-ah sielut a tih.

 

 1. Mawphurna Danghai

(a) Mawphurna danghai po poa chun, mawphurna (portfolio) changtuhaiin an chang ang peiin sin thawin record bu kawl an tih.

(b) An mawphurna puol bik bak khawm Central Executive Committee-in thaw dinga a ti le thu a pek ang peiin sin thawng an tih.

(b) Sin cheltheilohai chu inthlang nawk hma pova an sin lo cheltu ding Central Executive Committee-in ruot an tih.

 

 1. Auditors & Advisers

(a) Central Executive Committee chun, member pahni neka tlawmlo Auditors ruot an tih. Hieng Auditor-hai hin kum khatah vawikhat bek audit thawng an ta, audit statement / report chu member po po hriet thei dingin an tlangzar bawk ding a nih.

(b) HSA office tin chun ṭul le ṭhaa an hriet chun Advisers pathum neka tlawmlo ruot thei an tih.

(c) Hieng Adviser-hai hi political party le hnam sunga pawl pakhat-a a kul-a-taia inhmanglo ni thei hai sien chu duthusam a nih.

(d) General Headquarter Adviser-hai hi General Assembly, Executive Council le Central Executive Committee rorelna taphawtah ṭhang thei an ta, a hranpa lieuva Delegate dinga ruot an ni chun vote khawm nei thei an tih. Central Executive Committee-a ruok chun, vote nei thei naw ni hai.

 

ARTICLE 17         –        JOINT HEADQUARTERS, BRANCH LE UNIT

 1. President

(a) President chu JHQ / Branch / Unit-ah a lu tak ning a tih. Mawphurna insang tak lain, thlang a nina Joint Headquarter / Branch  / Unit-a a lu tak nina neiin sin thawng a tih.

(b) Joint Headquarter President chun, Conference le Executive Committee meeting hai keihruoi hlak a tih.

(c) Branch President chun, Branch Annual Meet le Branch Committee keihruoi hlak a tih.

(d) Unit President chun, Unit Annual Meet le Unit Committee keihruoi hlak a tih.

(d) Joint Headquarters, Branch le Unit-a sum hmang ding reng reng chu an President-hai pei remtinaa hmang ning a tih.

 1. Vice-President

(a) Vice President chun kawng iengkimah President thlawpin ṭhangpui a tih.

(b) President umnaw chang or theinaw changin President ai aw hlak a tih.

(c) Thu khirkhan deuhai ruok chuh President hrietpuina le remtina naw chun relin sukthlu thei naw nih.

(d) President-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inbanna (resignation) leiin, annawleh banna/inchawltirna (termination) leiin a sin a chawlsan chun, mi dang thlangthar hma po Vice President-in President sin chel a tih. Vice President a remchangnaw ruok chun, Executive Committee/Branch Committee/Unit Committee Committee-in mi dang President sin chel ding ruot thei an tih.

 

 1. General Secretary

(a) Joint Headquarter-a chauh General Secretary um a tih.

(b) General Secretary chun, Conference le Committee phawtah ziektu sin thawng a tih.

(c) Inkhawm (committee) ko thuah President leh inrawnin, a remtina angin inkhawm ko hlak a tih.

(d) President leh inthlawp le inhrepaw peiin sin thawng a tih.

(e) Joint Headquarter hminga lekha insuo le HSA hminga Joint Headquarter-a inthawka lekha insuo hrim hrim ama hminga insuo ning a ta, President or Executive Committee remtipuina naw chun, ama thu thuin insuo thei naw nih.

 

 1. Assistant General Secretary

(a) Joint Headquarter-a chau Assistant General Secretary um an tih.

(b) Kawng iengkimah General Secretary thlawpin ṭhangpui a tih.

(c) General Secretary umnaw / theinaw chang General Secretary ai aw hlak a tih.

(d) General Secretary-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inbanna (resignation) leiin, annawleh banna / inchawltirna (termination) leiin a sin a chawlsan chun, mi dang thlangthar hma po Assistant General Secretary-in General Secretary sin lo chel a tih.  Assistant General Secretary a remchang naw ruok chun Executive Committee-in mi dang General Secretary sin chel ding ruot thei an tih.

 

 1. Secretary

(a) Secretary chu Branch le Unit-a um ve veng a tih.

(b) Secretary chun, Annual Meet le Branch/Unit Committee-ah ziektu sin thawng a tih.

(c) Inkhawm (committee) ko thuah President leh inrawnin, a remtina angin inkhawm ko hlak a tih.

(d) President leh inthlawp le inhrepaw peiin sin thawng a tih.

(e) Branch/Unit hminga lekha insuo le HSA hminga Branch/Unit inthawka lekha insuo hrim hrim ama hminga insuo ning a ta, President or Branch/Unit Committee remtipuina naw chun, ama thu thuin insuo thei bawk naw nih.

 

 1. Assistant Secretary

(a) Assistant Secretary chuh Branch le Unit-ah um ve veng a tih.

(b) Kawng iengkimah Secretary thlawpin thangpui a tih.

(c) Secretary umnaw/theinaw chang Secretary ai aw hlak a tih.

(d) Secretary-in zankhat mitsim (thina) a tuok leiin amanih, inbanna (resignation) leiin, annawleh banna/inchawltirna (termination) leiin a sin a chawlsan chun, mi dang thlang thar hma po Assistant Secretary-in Secretary sin lo chel a tih.  Assistant Secretary a remchang naw ruok chun, Branch/Unit Committee-in mi dang Secretary sin chel ding ruot thei an tih.

 

 1. Finance Secretary

(a) Joint Head Quarter/Branch/Unita-a Sum lut le suok po po ziekluttu ning a tih.

(b) President or Committee phalna naw chun ama thuin sum la suokin pe suok thei naw nih.

(c) President or Committee hriet lovin sum a pek suok chun, ama mawphurna vawng ning a ta, thung a ṭul chun a ma’n thung a tih.

 

 1. Mawphurna Danghai

(a) Mawphurna danghai po po chu mawphurna (portfolio) an chang ang peiin sin thawin record bu kawl an tih.

(b) An mawphurna puol bik bak khawm committee-in thaw dinga a ti le thu a pek ang peiin thawng an tih.

 

Sin cheltheilo hai chu inthlang nawk hma pova lo cheltu ding Executive Coomittee or Branch/Unit Committee-in ruot an tih.

 

 1. Auditors & Advisers

(a) HSA office tin (JHQ/Branch le Unit) chun, member pahni neka tlawmlo Auditors ruot an tih. Hieng Auditor-hai hin kum khata vawikhat bek audit thawng an ta, audit statement/report chu member po po hriet thei dingin an tlangzar bawk ding a nih.

(b) HSA office tin chun tul le tha a an hriet chun Advisers pathum neka tlawmlo ruot thei an tih.

(c) Hieng Advisers hai hi political party le hnam sunga pawl pakhat-a a kul-a-taia inhmanglo nithei hai sien chu duthusam a nih.

(d) Joint Headquarter Adviser-hai hi Conference le Executive Committee rorelna taphawta thang thei an ta, Conference a hin Delegate dinga ruot an ni chauvin vote nei thei an tih. Executive Committee-a ruok chun, vote nei thei naw ni hai.

(e) Branch/Unit-a Adviser-hai hi Annual Meet le Branch/Unit Committee rorelna taphawta ṭhang thei an ta, Annual Meet-a khawm vote nei thei an tih. Branch/Unit Committee-a ruok chu vote nei thei naw ni hai.

 

CHAPTER III – BANNA LE INHLIPTHLAKNA

ARTICLE 18         –        BANNA

 1. President, General Headquarter

(a) President chu HSA thila suksuol a nei a, HSA inawpdan kalin a um amanih, HSA a thuoi danah memberhai lungni naw zawng thil lientham, HSA dan le inkal bawk a thaw chun ban thei ning a tih. Ban a lo ni chun, inthlang hma po Vice President-in a ai awng a tih.

(b) President lo inchawltir theitu chuh Speaker ning a ta, Executive Council / General Assembly hmasa taka member po po hmun thuma ṭhea hmun hni (2/3) remtinain pawmpuiin pawmpui naw thei ning a tih.

(c) Ban a ni hma’n, ban a nina ding sanhai chu ziek ngeiin fel taka buotsaiin, thudik le thudik naw enfela sukchieng a ni ngei ding a nih.

(d) Executive Council-in President a lo ban a ni chun, a bana inthawka General Assembly hmasa taka ennawn nawk ning a ta, General Assembly chun Executive Council thurel chu pawmpuiin pawmpui naw thei a tih.

(e) Ban ngai hiel khawpa President hekna chu General Assembly thlanghai a tu el khawmin Assembly Speaker kuta pe lut thei an ta, chu lekha chu Speaker-in bawzui a tih. Joint Headquarter le Branch-hai khawmin hekna lekha chu siem thei bawk an tih.

 

 1. General Headquarters-a Hotu Danghai

(a) General Assembly thlang, President ti lo, a tuelkhawm HSA inawpdan kal le sukse zawnga um/chang, memberhai mit tlung naw zawnga khawsa an um chun Speaker-in lo inchawltir a ta, Executive Council/General Assembly hmasa takah member po po hmun hnia ṭhea hmun khat (1/2) remtinain ban thei an tih.

(b) General Assembly thlang, President ti lova tuelkhawm ban a ni ding chun, ban a ni hmain a san fel takin President-in ziek ngeiin Speaker kuomah pe lut a ta, thudik le thudik naw a enfel hnungin action lang a tih.

Hekna lekha hi Joint Headquarters le Branch-hai khawmin pe lut thei an tih.

 

 1. Inchuklai Nun Editorial Staffs

(a) Inchulai-nun Editor annawleh, Editorial Board Staff-hai, a tuelkhawm HSA Inawpdan kala um/thuinsuo an um chun General Headquarter aiawin President-in zilin kawk a tih.

(b) Zilna pek a ni hnung khawma a sim naw chun a sina inthawkin ban thei ning a tih.

(c) Ban a ni chun Executive Council hmasa takah inhriettir ning a ta; EC chun pawmpuiin pawmpui naw thei a tih.

 1. Joint Headquarters, Branch le Unit

(a) Joint Headquarters, Branch le Unit haia President chu HSA thila suksuol a nei a, HSA inawpdan kalin amanih, HSA a ṭhuoi danah memberhai lungni naw zawng thil lientham, HSA dan le inkal bawk a thaw chun ban thei ning a tih.

(b) Ban a lo ni chun inthlang hma po Vice President-in a ai awng a tih.

(b) Joint Headquarters, Branch le Unit haiah President ti lo, ṭhuoitu dang, a tuelkhawm, HSA thila suksuol a nei a, HSA inawpdan kalin a um amanih, HSA a ṭhuoi danah memberhai lungni naw zawng thil lientham HSA dan le inkal bawk a thaw chun ban thei ning a tih.

(c) Joint Headquarter Conference le Branch Annual Meet in Joint Headquarter le Branch ṭhuoitu dinga thlangtlinghai ban theitu ding chu Central Executive Committee ning a tih.

(d) Unit Annual Meet-in Unit ṭhuoitu dinga a thlangtlinghai ban theitu ding chu an inthlungna Joint Headquarters Executive Committee ning a tih.

 

ARTICLE 19         –        INHLIPTHLAK DAN

 1. General Headquarter

(a) Assembly thlang, a tuelkhawm a hun (term) tawp hmaa theinawna/ harsatna a tuok leia a sina inthawka chawl/tawp a nuom chun, an hlipthlak nuomna san fel taka ziekin Speaker kuomah a pek lut ding a nih. Speaker-in a thu izirin pawmin / pawm naw thei a tih.

(b) President a lo inhlipthlak chun, Vice President-in a ai awng a tih. Vice President a remchang naw chun, Central Executive Committee-in Assembly Speaker inrawina hnuoiah mi dang ruot thei an tih.

(c) President ti lo, mi dang inhlipthlak dan khawm a chunga ang bawk ning a ta, an sin maksanhai cheltu ding Central Executive Committee-in ruot a tih.

 

 1. Joint Headquarters, Branch le Unit

(a) Conference le Branch Annual Meet-in Joint Headquarter/Branch President dinga a thlangtling, a Office hun (term) tawp hmaa theinawna/ harsatna a tuok leia a sina inthawka chawl/tawp a nuom chun an hlipthlak nuomna san fel taka ziekin Central Execuitve Committee-ah a peklut ding a nih. Central Executive Committee-in a thu izirin pawmin/ pawm naw thei a tih.

(b) President an hlip thlak chun, a ai ding thlang hma po Vice President-in a ai awng  tih.

(c) Conference le Annual Meet thlang, President ti lo, a tuelkhawm a hun (term) tawp hmaa theinawna/harsatna a tuok leia a sina inthawka chawl/tawp a nuom chun an hlipthlak nuomna san fel taka ziekin President kuomah a pek lut ding a nih. Executive Committee/Branch Committee-in a thu izirin pawmin pawm naw thei a tih.

(d) President ti lo, a tuelkhawm an hliptlak chun a ai aw ding Executive Committee/Branch Committee-in ruot a tih.

(e) Unit Annual Meet-in Unit President dinga thlangtling, a hun (term) tawp hmaa theinawna/ harsatna a tuok leia a sina inthawka chawl/tawp a nuom chun, an hlipthlak nuomna san fel taka ziekin Joint Headquarter Executive Committee-ah a pek lut ding a nih. Executive Committee-in a thu izirin pawmin/ pawm naw thei a tih.

(f) Unit President an hlipthlak chun, a ai aw ding thlang hma po, Vice President-in a ai awng tih.

(g) Unit Annual Meet-in Unit ṭhuoitu dinga a thlangtling, President ti lo, a hun (term) tawp hmaa theinawna/harsatna a tuok leia a sina inthawka chawl/tawp a nuom chun an hlipthlak nuomna san fel taka ziekin Unit Committee-ah a peklut ding a nih. Unit Committee-in  a thu izirin pawmin/ pawm naw thei a tih.

(h) Unit President ti lo, Unit ṭhuoitu, a tuelkhawm an hlipthlak chun a ai aw ding Unit Committee-in ruot a tih.

 

CHAPTER IV  – HSA THILNEI (PROPERTY)

ARTICLE 20         –        RAM, HMUN LE LO (IMMOVABLE PROPERTIES)

(a) HSA pumpui hminga ram, hmun le lo hrim hrim chu Assembly Speaker hming vawnga sie ning a tih.

(b) General Assembly remtina naw chun, HSA thilnei – ram, hmun le lo le, thil lien deuhai chu tukhawmin sukthlawng (zawr), khawi dar, sukdanglam thei naw nih.

 

ARTICLE 21         –        THILNEI DANG DANG

(a) HSA pumpui hminga thilnei le thuohnaw, lekha zieka kawl chi le lak sawn thei (movable property) chu Central Execuitve Committee-in enkawl vawng a tih.

(b) Head Office-a sie thei le sie thei naw a um chun Central Executive Committee-in ngaituo fawm pei a tih.

(c) Thil thar (property) lak le inchawk thuah Central Executive Committee-in thu nei a tih. Thil puitham le lien deu thuah ruok chun Executive Council/General Assembly rawn a ta, chu thurel ang dungzui chun thaw ning a tih.

(d) Joint Headquarters /Branch le Unit-in ama thawsuok (ama hminga a sie) le ama chanpuola a neihai chu ama thilnei (property) ning a tih.

(e) Joint Headquarters /Branch le Unit-a HSA thilnei (property) po po lak sawn thei (movable) le lekha zieka kawl chi po po chu President chel lai peiin kawl a tih.

(f) Joint Headquarters /Branch le Unit a HSA thilnei hrim hrim chu sukthlawng (zawr), khawidar le sukdanglam ding thuah, an Conference/Annual Meet-in thu nei a tih.

(g) Joint Headquarters/Branch le Unit thil thar (property) lak, inchawk thuah Executive Committee/BranchCommittee/Unit Committee thuneina ning a tih. Thil lien le puithu deuah Conference/Annual Meet rawn an ta, chu thurel ang dungzui chun thil thawng an tih.

(h) HSA thilnei (property) hai chu a kawltuhai chun hmangai takin enkawl an ta, haw/hmang etc, ding thuah dan siemsa a um chun, chu ang dungzui chun inhawtir/inhmangtir ning a tih.

(i) HSA thilnei (property) hrim hrim rukru/misuol laka inthawk amanih, annawleh, vangduoina thil leiin a lo bohmang a ni chun, a kawltu chun an hmang a nih ti a hrieta inthawk an hmathei angin, thuneituhai inkhawmna hmasa takah an tlun (hril) ding a nih. Chutaka chun, thawdan ding ngaituona/suizuina nei an tih.

(j) HSA Unit harsatna lei/buoina leia sunzawm thei ta lova a tawp/bo chun,  Unit thilnei (property) po po le file-hai chu an inthlungna JHQs-in lain kawl vawng a tih. Sunzawm nawk/indin thar nawk a ni hun hunah an thilnei po po pekkir nawk ning an tih.

(k) HSA Joint Headquarter le Branch harsatna lei, buoina leia sunzawm thei ta lova a tawp/bo chun, Joint Headquarter le Branch thilnei (property) po po le file-hai chu General Headquarters-in lang a ta, kawl vawng a tih. Sunzawm nawk/indin thar nawk hun hunah pekkir nawk ning an tih.

 

ARTICLE 22         –        CHANCHINBU LE MAGAZINE

(a) Inchuklai-Nun (In-Nun) chu Assembly ta a ni leiin General Headquarters-in enkawl a tih.

(b) Editor le Editorial Staff dinghai chuh Executive Council-in ruot a tih.

(c) HSA suma sut annawleh contract system-a pek a remchang lem lem hmang thei ning a tih. Hi chungchang thua hin General Assembly-in thu nei a tih.

(d) Contract-a lo pek a ni khawm a, thuinsuo thuah HSA-in thuneina nei vawng a tih.

(e) Contract-tu le karah inremna Executive Council aia ziektu ding chu President le Finance Secretary hai ning an tih.

(f) Inchuklai-Nun-a sum lut le suok thuah Circulation Manager-in record bu hran neiin mawphur a tih.

(g) Inchuklai-Nun ni lo, chanchinbu (Periodicals) dang Joint Headquarters, Branch le Unit-in HSA hminga insuo a nuom chun, insuo thei a tih. Chu chanchinbua chun, HSA inawpdan le thiltum kal zawng insuo phal ni naw nih.

(h) General Headquarters, Joint Headquarters, Branch le Unit-in Magazine insuo a nuom chun, insuo thei a tih. Chu Magazine-a chun HSA inawpdan le thiltum (policy) kal zawng insuo phal ni naw nih.

(i) Joint Headquarters, Branch le Unit-a chanchinbuhai chu, anni ṭha ti dan ang sengin a enkawlna dan siem thei an tih.

 

CHAPTER V – ELECTION RULES

HSA ṭhuoituhai inthlang dan ding chu hieng ang hin ning a tih

 

ARTICLE 23         –        ASSEMBLY SECRETARIAT

 1. Speaker 2. Deputy Speaker
 2. Assembly Secretary 4. Deputy Assembly Secretary

 

ARTICLE 24         –        GENERAL HEADQUARTERS

(i). President                                        (ii). Vice President

(iii). General Secretary                        (iv). Assistant General Secretary

(v) Finance Secretary

(vi) Departmental Secretaries:

(a) Education                           (b) Information & Publicity

(c) Social & Culture                (d) Public Relation

(vii). Advisors

(viii) Auditors

 

ARTICLE 25         –        JOINT HEADQUARTERS

(i). President                                        (ii). Vice President

(iii) General Secretary                         (iv). Assistant General Secretary

(v) Finance Secretary                          (vi). Treasurer

(vii).  Departmental Secretaries:

(a) Education                                       (b) Social & Culture

(c) Information&Publicity                   (d) Public Relation

(e) Games & Sports

(viii). Advisors                                    (ix). Auditors

 

ARTICLE 26         –        BRANCH LE UNIT

(i). President                                        (ii) Vice President

(iii) General Secretary                         (iv) Asst. General Secretary

(v) Finance Secretary                          (vi). Treasurer

(vii).  Departmental Secretaries:         

(a) Education                                       (b) Social & Culture

(c) Information&Publicity      (d) Public Relation

(e) Games & Sports

(viii). Advisors                                                (ix). Auditors

 

BS (Belsa): Department Secretary, Area Representative, Committee Member le Advisers ruot thua hin Office Bearer-hai remhrietna le ṭul le ṭhaa an hriet dan dan hmang thei an ta, nuom le nuom naw thuin ruotin, ruot naw thei an tih.

 

ARTICLE 27         –        THLANGTHEITUHAI

(a) General Assembly le General Headquarters ṭhuoitu dinghai thlangnaa chun, General Assembly-a Member-hai povin vote nei an tih.

(b) Joint Headquarters ṭhuoitu dinghai thlangnaa chun, Conference-a Member-hai povin vote nei an tih.

(c) Annual Meet-a chu, Branch/Unit huop sunga member po po haiin vote nei an tih.

 

ARTICLE 28         –        THLANGTHEIHAI

(a) Inchuklai zing le inchukna bansan ta khawm ni sien, HSA-a mawphurtu dinga thlang thei ning a tih.

(b) General Assembly ṭhuoitu dinga tlangtheihai chuh Pasal/Nuhmei Kum 25 chungtieng an hnuoitakah Bachelor Degree nei, HSA-a inhnikmi le hriemi, political party-a nina nei lo an ni ding a nih.

(c) Joint Headquarter-a ṭhuoitu nilai zing tuelkhawm, General Headquarters-a ṭhuoitu dinga thlangthling a lo ni chun a pakhat lem lem inban phawt a ta, a chelna ding lem lema mawphurna la thei chau a tih.

(d) Unit Office Bearer nilai zinghai Headquarters/Joint Headquarters-a thlangtling a lo ni chun a pakhat lem lem inban phawt a ta, a chelna ding lem lema mawphurna la thei chau a tih.

(e) Joint Headquarter President dinga thlang thei chu Pasal or Nuhmei kum 20-a inthawka a chungtieng, College-a inthawka a chungtieng inchuk amanih, inchuk zotah HSA sunga mawphurna, a tlawmtakah term 1(khat) bek ṭhuoitu sin lo chel tah ni ngei sien duthusam a nih.

(f) General Headquarter (Central Executive Committee) ṭhuoitu danga thlang theihai chu Pasal or Nuhmei kum 20-a inthawka chungtieng, HSA-a inhnik le HSA hmangaitu a ni ding a nih.

(g) Joint Head Quarter le Branch a President le General Secretary/Secretary ding chu Pasal/Nuhmei kum 18-a inthawka a chungtieng pawlsawm (Class X)-a inthawka a chungtieng, inchuklai amanih, inchukna bansan ta khawm, HSA-a inhnikna nei le  hmangaina nei mi a ni ding a nih.

(h) Joint Headquarters le Branch ṭhuoitu dang, (President le General Secretary/ Secretary hai ti lo po), dinga thlangtheihai chu Pasal/ Nuhmei kum 18-a inthawka chungtieng, HSA-a inhnikna nei le hmangaina nei mi a ni ding a nih.

(i) Unit ṭhuoitu ding thlang thuah zalen taka kawt hawng ning a ta, tuelkhawm HSA-a inhnikna neia hmangaitu taphawthai thlangthei ning an tih.

 

ARTICLE 29         –        INTHLANG DAN KALHMANG

(a) General Assembly hotu le General Headquarter thuoitu dinghai hrim hrim chuh General Assembly Palaihaiin Election Commission inrawina hnuoiah thlang hlak an tih.

(b) General Headquarters ṭhuoitu ding inthlangna huoihawttu ding Election Commission member 3 (pathum) neka tlawm lo, Central Execuitve Committee-in ruot a tih.

(c) Joint Headquarter, Branch le Unit haia Presiding Officer le Election Secretary ding chuh an inthlungna pei Executive Committee, Branch/le Unit Committee-in ruot a tih.

(d) Inthlang (election) hrim hrim thlangna lekha thup (secret ballot) hmanga inthlang a ni ngei ding a nih.

Candidate an um a ni phawt chun inthlangna hi ni khat /ṭum khata zo a ni ngei ding a nih.

(e) General Headquarter-a President le Joint Headquarters/Branch/ Unit-a President dinga Candidate chun a remtina ziek ngeiin a pek lut hmasa ding a nih.

(f) Candidate tin chu propose-tu um a ta, propose-tu chun a tlawm takah pakhat bek supporter a nei ngei ding a nih. Candidate supporter nei lo chu pawm ni naw nih.

(g) Portfolio pakhata Candidate zat ding chu Election Presiding Officer thuneina ning a tih.

(h) Portfolio pakhat-ah candidate pakhat chau a um a, khingtu an um naw chun, chu candidate  chu khingtu bova tlinga puong ning a tih.

(i) Vote inbuktawk an um chun Election Presiding Officer-in vote neiin thlak thei a tih.

(j) HSA ṭhuoitu inthlangna hrim hrima chun President thlang hmasa tak ning a ta, chun a danghai thlang thei ni chau an tih.

(k) Joint Headquarters le Branch inthlangna chu General Headquarters-in hrietpui a ta, Unit inthlangna chu an inthlungna Joint Headquarter-in hrietpui a tih.

(l) Harsatna leia Joint Headquarters/Branch a lo fe tluong thei ta naw a, inthlangna chen khawm an nei thei ta naw chun, inkhawm ko le inthlangna chuh General Headquarters-in maw phur a tih.

(m) Harsatna leia Unit a lo fe tluong thei ta naw a, inthlangna chen khawm an nei thei ta naw chun, inkhawm ko le inthlangna chu Joint Headquarters-in maw phur a tih.

(n) Joint Headquarter/Branch/Unit ṭhuoitu ding inthlangnaah Election Presiding Officer le Election Secretary ding chu HSA chinchang hremi le HSA-a lo inhmang hlak Executive/Branch/Unit Committee-in ruot a tih.

(o) HSA General Headquarters (Central Executive Committee) chun, inthlang hmain, ieng hunna khawm ṭhuoitu thar thlang ding thu lo chai lawkin lo thlir lawk thei a tih.

(p) Joint Headquarter, Branch le Unit a Office Bearer-haiin ṭhuoitu thar thlang ding thu lo chai lawkin lo thlir lawk thei an tih.

(q) Joint Headquarter le Branch-a inthlangna result chu General Headquarters-ah an hma thei ang takin an thawn ding a nih. Chuong ang bawkin Unit inthlangna result chu an inthlungna Joint Headquarters-ah an hma thei ang takin an intlun ding a nih. Joint Headquarters/Branch/Unit hai inthlang si a, an inthlang thu le result an inhriettirna dinga an inhriettir naw hram chun General Headquarters/an inthlungna Joint Headquarters-in ṭul le ṭha a ti angin pawmin pawm naw thei a tih.

 

ARTICLE 30         –        INTHLANG HUL THEINA DING SANHAI

(a) HSA sunga buoina amanih siet tuok an um thut leia inthlangna bahla thei ding a ni chun.

(b) Inthlang bahla thei khawpa inthlangna ding hmuna buoina amanih sietna a tlung thut chun.

(c) Hnamin amanih khawvelin buoina a tuok thuta Inkhawmpui amanih Inthlang rawt thei lo khawp hiel thiltlung a um chun.

(d) Khawvel siettuok (natural calamity) a tlung thut a, Inkhawmpui le inthlang rawt theilo khawp hiel a ni chun.

(e) HSA sunga thuneitu insang lem haia inthawka inthlanglo ding thu hmu a ni chun.

(f) Sorkarin Inkhawmpui le Inthlang neilo dinga khapna a siem chun.

(g) Buoina lei le lotheilo thil um leia Inthlang nei naw chu ṭhul sawng ni naw ni a, a hun chau sawn ning a tih. Inthlang hun sawn a ni chun sawnna thlaa inthawka tiemin thla 3 (thum) sung Inkhawmpui kova inthlangna nei a ni ngei ding a nih.

 

ARTICLE 31         –        SIN CHARGE INHLAN DAN

(Hi dan hi a pumpuia hmang ning a tih)

(a) Office chellaihai (a hluihai) chun General Assembly/Conference/Annual Meet chenin mawphurna la phur an ta, sukfel ding po po la sukfel vawng an tih.

(b) Inthlanga inthawka ni 15 (sawmpanga) sung ṭhuoitu hlui (out-going Office Bearers) hai le ṭhuoitu dinga thlang tharhai (In-coming Office bearers) Committee neiin, sin, Charge inhlan an tih.

(c) Charge inhlannaa hin thilnei po po huop a ta, laksawnthei le laksawntheilo hai khawm list fel taka siemin President kutah an pek bawk ding a nih.

(d) HSA Office Bearers, a tuelkhawma Office a chel hun sung tawp hmaa an hlipthlakna leiin amanih, banna leiin annawleh hmun danga a fe hmang ding leia a sin a maksan ding chun, Committee amanih, annawleh General Secretary/President kutah HSA thil a kuta um po po a list ziek ngei leh fel takin a pek ding a nih.

(e) HSA Office-Bearer, a tuelkhawm thla thum neka tam hmun dangah a fe hmang ding a ni chun Inbanna lekha a pek ngei ding a nih. A pek naw khawma Committee-in thla hni hnungah ban an ta, a aiaw ding dan angin ruot bawk an tih.

(f) HSA Office Bearers, a tuelkhawm a Office chel ding hun sung tawp hmaa hmun dangah thla thum neka tawi (sawt lo) a fe hmang ding a ni chun, Central Executive Committee/Executive Committee/Branch Committee/Unit Committee-in a fe hmang sunga a ai lo aw ding ‘acting-in’ mi dang lo ruot an tih

(g) HSA ṭhuoitu, a tuelkhawm thina lei/banna lei/mani inbanna leia sin chawlsantu ai ding ruot chu General Assembly/Conference/Annual Meet i thlang leh angkhat ning a tih.

 

ARTICLE 32         –        MAWPHURNA CHEL HUN SUNG (TERM OF OFFICE)

(a) Assembly Speaker, Deputy Assembly Speaker, Assembly Secretary le Deputy Assembly Secretary hai term chu kum hni ning a tih.

(b) General Headquarters ṭhuoitu dinga General Assembly-in a thlanghai chun kum 4 (kum li) sung mawphurna (office) chel an tih.

(c) Joint Headquarters ṭhuoitu dinga Conference-in a thlanghai chun, kum 2 (kum hni) sung Office chel an tih.

(d) Branch/Unit Annual Meet thlang Branch / Unit ṭhuoituhai chun kum 2 sung mawphurna chel an tih.

(e) Inchukna hmunpui, khawpui-a Branch le Institution-a Branch le Unit-hai ruok chun ṭul le ṭha lema an hriet chun kum tin an Branch/Unit ṭhuoitu ding thlang thei an tih.

(f) Inthlangna hi hun bik um naw ni a. Term tling/hunbi champha peia rawt ning a tih.

(g) General Assembly-in ṭul le ṭhaa a hriet chun a pumpui, a ruola General Election rawt thei a tih.

 

ARTICLE 33         –        OFFICE HUN SUNG PAWT SEI DAN

(a) General Headquarters-in a hun sung a, kum li a bo hnungah lotheilo thil, thil harsatna leia General Assembly le inthlang a nei thei naw chun thla ruk, Assembly Speaker hrietpuinain, pawt sei thei a tih. Chubaka pawtsei a ṭul chun Executive Council thuneina ning a ta, Executive Council chun a sawt takah thla ruk dang pawt sei thei a tih.

(b) Joint Headquarters le Branch-in a term bo hnungah pawtsei ṭula a hriet chun Geneneral Headquarter-ah hnina siem a ta, Geneneral Headquarters-in a thu izirin a remtipui chun thla ruk sung pawtsei phalna peng a tih.

(c) Unit-in a term bo hnungah pawtsei ṭula a hriet chun an thlungna Joint Headquarter-ah hnina siem a ta, a thu izirin a remtipui chun thla ruk sung pawtsei phalna peng a tih.

 

ARTICLE 34         –        INCHAWTIR THEINA SAN LE DAN

(a) Joint Headquarters le Branch hai, HSA Inawpdan kal zawnga a an umin amanih, annawleh HSA-in a sietpha thei ding khawpa an chang chun Geneneral Headquarter-in zillin kawk a ta, chu hnungah an la sim naw rawp chun thla ruk sung inchawltir (suspend) thei a tih, thla ruk bo hnungah pawtsei ṭul a la ni chun, Speaker hrietpuiin, thla ruk dang pawt sei nawk  thei a tih.

(b) Unit, HSA Inawpdan kal kal zawnga a an umin amanih, annawleh HSA-in a sietpha thei ding khawpa an chang chun Joint Headquarters Executive Committee-in zillin kawk a ta, chu hnungah an la sim naw rawp chun thla ruk sung inchawltir (suspend) thei a tih, thla ruk bo hnungah pawtsei ṭul a la ni chun, Executive Secretary hrietpuiin, thla ruk dang pawt sei nawk  thei a tih.

(c) Inchawltirna sut a ni hnungah an Office hun (term) a la bo hman naw chun a pangngaiin inthlang nawk hma po an sin pangngai sunzawm an tih.

(d) A tuelkhawm kum khat inchawltir anni hnunga an insiemṭha chuong naw chun an Office suktawppek (dissolve) ning an tih.

 

ARTICLE 35         –        EMERGENCY      

(a) HSA sungah buoina a suok a, zuoltieng a pan a, HSA-in a kawi dar or sietpha ding khawpa thil a tlung ding a ni chun.

(b) Hnam thila buoina lien tak a tlung a, HSA inṭhuoidan pangngai sunzawm/ hmangzawm thei lo ding khawpa a um chun.

(c) Buoina le harsatna tawpkhawk a tlung a, lotheilova Emergency hmang a ṭul chauvin Emergency hi hmang ning a tih.

(d) Central Executive Committee remtinain, President-in Emergency hi puong thei a tih. Pawtsei a ṭul ruok chun Executive Council Member po po hmun thuma ṭhea hmun hni (two-thirds majority) remtinain, thla ruk dang pawt sei ning a tih.

(e) Emergency sut a ni hmakhat chu General Headquarters-a inthawka Unit chen Central Executive Coommittee-in enkawl a tih.

(f) Executive Council/General Headquarters phalna naw chun Emergency sung inkhawmpui le inthlang phal ni naw nih.

(f) Thilin a pangngai a aw nawk hmasa takah Executive Council/Central Executive Committee remtina bawkin Emergency sutna thu puong ning a tih.

 

ARTICLE 36         – JOINT HEADQUARTERS/BRANCH/UNIT INDIN THEI DAN

(a) Joint Headquarters ding chun a naranin Unit iemanizat nei thei / ienglai khawma hring zing khawp HSA member umkhawmna/inchukna insang umna a ni ngei ding a nih.

(b) Joint Headquarters indin thuah General Assembly chauvin thu nei a tih.

(c) Khawpui lien, inchukna insang umna le inchuklai umkhawmna hmunah Branch indin thei ning a tih.

(d) Branch indin thuah General Assembly chauvin thuneina nei a tih.

(e) Khaw khat / Sikul / College, Unit pakhata indin khawp HSA member an um chun Unit indin thei ning a tih.

(f) Unit thar indin thuah Joint Headquarters chauvin thu nei a tih.

 

ARTICLE 37         –        BIEL SIEMHAT LE SUKDANGLAM

(a) HSA biel inṭhe dan siem ṭhat (reorganization) thuah General Assembly chauvin thuneina nei a tih.

(b) A ṭul angin Joint Headquarters chu ṭhe dar thei ning a ta, belkhawm thei ni bawk an tih.

(b) A ṭul angin General Assembly-in Joint Headquarters thar siem thei bawk a tih.

 

ARTICLE 38         –        THUKHAM (OATH TAKING) 

 

Kei, __________________________________Kum _______________________sunga Hmar Students Association ____________________a dinga in mi thlangtling hi ka pawm a, HSA thupui – Sinin, Hrilin, Sanin, Ṭhuoiin, Serve the Nation ti hi kawng iengkima zawma phur suok dingin vawisun/zan a HSA member pungkhawmhai le Pathien hmaah kan tiem. HSA inawpdan kala ka um chun a maw keiin phur ka tih.

 

Designation                             Name in Capital                                              Signature

 

Date and place                                     Oath- Taking Minister

 

Signature _________________________________

Name (In Capital)____________________________

Belsa:

(a). Thukham hi form a renga ding a hrana siem a ni naw chun hmingziekna ding chu a hnuoi tieng rin belsa pei el ding a nih.

(b) Intiemkamna rawngbawl hi General Assembly or Conference sung ngei an nei ding a nih.

(c). Inkhawmpui ni lova inthlang ding ringawta inkhawm an ni a, a ni la laa intiemkamna rawngbawl nei a remchang naw chun an inthlanga inthoka ni 5 (nga) sung intiemkamna rawngbawl an nei ngei ding a nih.

(d). Thukham an nei hma chun sin (charge) inhlan thei ni naw nih.

(e). President-in thukham a nei hmasa zet naw chun mi dangin nei thei naw ni hai.

(f). President-in thukham a lak/nei nuom naw chun (a sin ding a pawm naw) a tharin mi dang thlang ning a tih, chu hma chun tukhawma thukham/intiemkamna lo la / nei thei naw ni hai.

(g). President ti lo anni laia mi thukham la / nei nuom lo an um chun, a ni la lain amanih, hun dangah chu hmuna ding chun a thar thlang an tih. Chu thlang tharpa/ tharnu chu a hawnpuia intiemkamna rawngbawlnaah a ṭhang hman ta naw chun hun dangah, Committee hmaah President hrietpuiin thukham pangngai la/nei a tih.

(h). General Assembly-a intiemkamna rawngbawltu ding chu Reverend/Pastor/Kohran Upa ordained a ni ngei ding a nih.

(i). Jt. Hqrs. le Branch-a intiemkamna rawngbawltu ding chu GHQs President/Vice-President/Reverend/Pastor/ Kohran Upa ordained a ni ngei ding a nih.

(j). Ramhlaa um, Reverend/Pastor/Upa nei lohai chun ṭha le awm dinga an ngai taphawt ruot thei an tih.

(k). Inthlang karlaka inhlipthlakna or banna leia Office Bearers laia mi an sin a lo maksan a, a awiaw ding anni laia mi ‘acting’ dinga an ruot chun a hrana intiemkamna a lak ngai ta naw nih. Mi dang, puotieng mi ‘acting’ dinga an ruot ruok chun Committee hmaah President hrietpuiin intiemkamna (thukham) form a fill-up ding a nih.

(l). Thukham form a fill-up zet hma chun a sin (charge) ding chu inhlan thei ni naw nih.

 

PART IV     SUM HNAR

ARTICLE 39         –        GENERAL FUND

 1. Annual Contribution Fee

(a) HSA member taphawt haiin kum tina vawikhat an pek ding chu a nih.

(b) Annual Contribution / Fee pek dan ding, petu dinghai le pekzat ding chu General Assembly-in sum hlutna le ngirhmun enin kum khat or kum iemani chena dingin siem pei a tih.

 

 1. Jt. Hqrs/Branch Fee

(a) Unit tinin vawikhat an inthlungna JHQs-a an sung ding chu a nih. Fee sung zat ding chu Conference-in sum hlutna le ngirhmun enin kum khat or kum iemani chena dingin siem pei a tih.

(b) Fee sung lo Unithai chu Jt.Hqrs/Block rorelna le inthlangnaah an ṭhang phal ni naw nih.

 1. General Headquarters Fee

(a) JHQs le Branch haiin kum tina GHQs-a an sung zie ding chu a nih. Fee sung zat ding chu General Assembly-in sum hlutna le ngirhmun enin kum khat or kum iemani chena dingin siem pei a tih.

(b) GHQs fee sung lo JHQs le Branch hai chu General Assembly rorelna le inthlangnaah an ṭhang phal ni naw nih.

(c) Special Fund le Project dinga a bika dinga dawl an naw phawt chun, sum dawl, sukhlawk, ṭhangpuina, etc, hai chu General Fund-ah lut vawng a tih.

 

ARTICLE 40         –        SPECIAL FUND

(a) Unit-in ‘project’ a neiin amanih annawleh a bik taka sum mamawna a nei chun ṭha an ti ang peiin a tlawm a tam khawm ni sien, sum hmu dan lampui a hriet taphawt hmangin lam suok thei a tih.

(b) JHQs/Branch-in ‘project’ a neiin amanih annawleh a bik taka sum mamawna a nei chun or General Assembly/Executive Council/GHQs-a inthawka sum bituk phut an ni chun, sum hmu dan lampui a hriet taphawt hmangin lam suok thei a tih.

(c) General Assembly/Executive Council/CEC-in thilthaw (project) a neiin amanih, annawleh, HSA-in ṭulna le mamawna a nei a, a ṭula hriet chun sum hmu dan lampui a hriet taphawt hmangin or Branch le JHQs-hai lai bituk siemin sum khawn/dawl thei a tih.

(d) Special Fund dinga sum dawl suok le hmu suok hrim hrim General Fund laia zelsa thei ni naw nih.

(e) Project dinga sum nei tah, a sum tlawm leia project a puitling zo naw ding amanih; annawleh, project chu ṭhul a niin amanih, annawleh thil dang harsatna lien taka a um chun; project dinga sum hmu ta po po chu General Fund-ah inlettir (inchangtir) vawng ding a nih. Project siemtuhai chun a ṭhiek thuah khawm thu nei an tih.

 

ARTICLE 41         –        RECEIPT BOOK

(a) Receipt Book chi hni um a tih, General Fund le Special Fund-a ding.

(b) General Fund le Special Fund chu File le Cash Book hran ve vea ziek lut ding a nih.

(c) Receipt Book-a sum hmuna tarik le Cash Book a tarik (zieklut ni) chu an ang ngei ding a nih.

ARTICLE 42         –        SUM HMANGTHEINA DINGHAI

A taka HSA sum hmang theina ding sanhai chu:

(a) HSA thil (concerned) taphawt, inṭhungkhawm, inchawk, inzin etc ah.

(b) HSA in hnam, kohran le khawtlang ta dinga a thawna taphawtah.

(c) Student chawmna, ṭhangpuina, sawmdawlna etc taphawtah.

(d) Student pawl hrang hranghai le inlaichinna le HSA hming amanih, hnam hminga thil thawna taphawtah.

 

ARTICLE 43         –        SUM SANCTION THEITUHAI

 1. General Headquarters

(a) Central Executive Committee chun a tlawm a tam iengzat khawm sum sanction thei a tih. Chu Committee sum sanction chu Finance Secretary-in sanction form-ah a hming sign-in pe suok or a man la suok a tih.

(b) Central Executive Committee inṭhung karlakah sum hmang ṭulna a um chun President-in ama discretionary power hmangin Rs. 10,000 (singkhat) chen sum sanction thei a tih.

(c) Executive Committee inṭhung karlakah sum hmang ṭulna a um a, President a um remchang naw a, thil inhmaw a ni si chun, General Secretary-in Rs. 5,000 (sangnga) chen sum sanction thei a tih.

 

 1. Joint Headquarters

(a) Joint Headquarters Executive Committee chun a tlawm a tam iengzat khawm sum sanction thei a tih. Chu Committee sum sanction chu Finance Secretary-in sanction form-ah a hming sign-in pe suok or a man la suok a tih.

(b) Committee inṭhung karlakah sum hmang ṭulna a um chun President-in ama discretionary power hmangin Rs. 5,000 (sangnga) chen sum sanction thei a tih.

(c) Committee inṭhung karlakah sum hmang ṭulna a um a ,President a um remchang naw a, thil inhmaw a ni si chun, General Secretary / Secretary-in Rs. 2,000 (sanghni) chen  sum sanction thei a tih.

 

 1. Branch & Unit

(a) Branch le Unit Committee-hai chun a tlawm a tam iengzat khawm sum sanction thei an tih. Chu Committee sum sanction chu Secretary Finance-in sanction form-ah a hming sign-in pe suok or a man la suok a tih.

(b) Committee inṭhung karlakah sum hmang ṭulna a um chun Branch President-in Rs. 3,000 (sangthum) le Unit President-in Rs. 2,000 (sanghni) sanction thei a tih.

(c) Committee inṭhung karlakah sum hmang ṭulna a um a, President a um remchang naw a, thil inhmaw a ni si chun, Branch Secretary-in Rs. 2,000 (sanghni) le Unit Secretary-in Rs. 1,000 (sangkhat) sanction thei a tih.

 

ARTICLE 44         –        SANCTION FORM LE A HMANG DAN

 1. Sanction Form

Sanction form chu hieng anga siem ding a nih

SANCTION FORM

Sanction No…………….       Sanction No……        Tarik……….

Tarik …………………..         Cheng (Rs.) …………. (a thuin) ……………………….. hi ………. in…………………… an chawkna/hmang dingin ka sanction. Resln. No. ……. Tarik ……….

Secy. Finance a ding chauh

 

Sum sanction-tu                                                                       Sum lasuoktu

__________________________                                _______________________

Nina ______________________                               Nina _________________________

Seal                                                                             Seal

 

 1. Sanction Form Hmang Dan

(a) Sanction form chu President / General Secretary / Secretary le Finance Secretary haiin kawl an ta, sanction number hran sengin siem an tih.

(b) Committee-in sum a sanction hrim hrim chu Finance Secretary mawphurna ning a ta, sanction form-ah a man ziek lut a ta, mi dang or a man sum la suok a tih. Committee sum sanction ti naw chu Finance Secretary-in sum sanction ama thu’n nei thei naw nih.

(c) Sum Sanction lekhahai chu Finance Secretary-in fel takin lo dawng pei a ta, chutaka sum sanction zat chu pe suok a ta, record book-ah ziek lut nghal bawk a tih. Chun, sum lasuoktu chun Finance Secretary record book-a chun a hming a sign ngei bawk ding a nih. Sanction Form-hai chu a number indawtin fel takin Finance Secretary chun a kawl ding a nih.

 

ARTICLE 45         –        BILL FORM LE A HMANG DAN

 1. Bill Form

No. …                                                             Sanction No. ….

Tarik. ….

Sanction zat Rs. ……….. (a thuin) …………

Hmang po po Rs. …… (a thuin) ……….

Sum hmang bang Rs. ….. (a thuin) ……….

Sl No.  Hmangnahai                            Rate     A man             Remarks

 

Hmang po po

 

Sum lasuoktu                                                   Secy. Finance

—————————                                                ————————

Tarik………..                                                  Tarik………..

 1. Bill Form Hmang Dan

(a)        Bill Form/Voucher chu sum hmang po po khaikhawmna (zieklutna) a ni leiin thienghlim tak le fel taka hmang ding a nih. Sum hmangnahai (items) po po chu indawt peiin kim taka ziekluta hmang ding a nih.

(b)        Bill Form chu Treasurer-in kawl a ta, sum lasuoktu taphawt chun an lak sa ve nghal pei ding a nih. Bill Form chu Treasurer-in number indawt le fel takin siem a tih.

(c)        Sum lasuoktu / hmangtu chun inchawk ding po an chawk zo phat leh fel taka ziek lutin Bill Form, Cash Memo le sum hmang bang a um chun kim takin Finance Secretary-ah a submit ding a nih.

(d)        Cash Memo chu thil zawrtu kuomah thil inchawk ngei a nih ti sukchiengnaa hmang a ni leiin thil inchawtu taphawthai chun an lak ngei ding a nih. Cash Memo bova / la lova sum hmang chu pawm ni naw nih.

(e)        Cash Memo umnaw / neinawna hmuna sum hmangtu chun thilzawrtu leh lekhapuon nâm bekin cash memo an siem fawm ding a nih.

 

ARTICLE 47         –        THUNAWI (MISCELLANEOUS)

(a)        Hotu taphawt kuomah:- Hi Inawpdan le General Assembly hril baka thupek (order) amaih, thawding intukna amanih, a um ding hrim hrim chun a hun hma ngeiin hotu danghai rawnin a um ngei ding a nih. Hi hin GHQ, JHQ, Branch le Unit hai khawm huom vawng a tih.

(b)        Hi ‘Inawpdan’ hmang nia inthawkin tuta hmaa General Assembly / Conference thurelhai (resolution) laia mi, hi inawpdan bu le inmil lo po chu hmang ni ta naw nih.

(c)        General Assembly hrim hrim inkhawmna ni hmasataka hun hawngtu (inaugurator) ding hi pawla member kher naw khawm General President in ruot a tih.

(d)        General Headquarters innghatna hmuna JHQ inthlang thuah, GHQ-in ṭha le remchang lema a hriet chun General Assembly zovah inthlang chau dingin thu peng a tih.

 

 1. Sanction Form Hmang Dan

(a) Sanction form chu President / General Secretary / Secretary le Finance Secretary haiin kawl an ta, sanction number hran sengin siem an tih.

(b) Committee-in sum a sanction hrim hrim chu Finance Secretary mawphurna ning a ta, sanction form-ah a man ziek lut a ta, mi dang or a man sum la suok a tih. Committee sum sanction ti naw chu Secretary Finance-in sum sanction ama thu’n nei thei naw nih.

(c) Sum Sanction lekhahai chu Finance Secretary-in fel takin lo dawng pei a ta, chutaka sum sanction zat chu pe suok a ta, record book-ah ziek lut nghal bawk a tih. Chun, sum lasuoktu chun Finance Secretary record book-a chun a hming a sign ngei bawk ding a nih. Sanction Form-hai chu a numbaer indawtin fel takin Finance Secretary chun a kawl ding a nih.

 

ARTICLE 45         –        BILL FORM LE A HMANG DAN

 1. Bill Form

No. …                                                             Sangson No. ….

Tarik. ….

Sangson zat Rs. ……….. (a thuin) …………

Hmang po po Rs. …… (a thuin) ……….

Sum hmang bang Rs. ….. (a thuin) ……….

Sl No.  Hmangnahai                            Rate     A man             Remarks

 

Hmang po po

 

Sum lasuoktu                                                   Secy. Finance

—————————                                                ————————

Tarik………..                                                  Tarik………..

 1. Bill Form Hmang Dan

(a)        Bill Form / Voucher chu sum hmang po po khaikhawmna (zieklutna) a ni leiin thienghlim tak le fel taka hmang ding a nih. Sum hmangnahai (items) po po chu indawt peiin kim taka zieklutnaa hmang ding a nih.

(aw)     Bill Form chu Treasurer in kol a ta, sum laksuoktu taphot chun an laksa ve nghal pei ding a nih. Bill Fortm chu Treasurer in nambar indot le feltakin siem a tih.

(b)        Sum laksuoktu/hmangtu chun inchawk ding po an chawk zo phat leh fel taka zieklutin Bill Form, Cash Memo le sum hmangbang a um chun kim takin Finance Secretary-ah a submit ding a nih.

(ch)      Cash Memo chu thil zortu kuomah thil inchawk ngei a nih ti sukchiengnaa hmang a ni leiin thil inchawtu taphot hai chun an lak ngei ding a nih. Cash Memo bova/lalova sum hmang chu pom ni naw nih.

(d)        Cash Memo umnaw/neinaw na hmuna sum hmangtu chun thil zortu leh lekhapuon nam bekin cash memo an siemfawm ding a nih.

 

ARTICLE 47         –        THUNAWI (MISCELLANEOUS)

(a)        Hotu taphot kuomah:- Hi Inopdan le General Assembly hril baka thupek (order) amamih, thawding intukna amanih, a um ding hrim hrim chun a hun hma ngeiin hotu danghai rawnin a um ngei ding a nih. Hi hi GHQ, JHQ, Branch le Unit hai khom huom vong a tih.

(aw)     Hi ‘Inopdan’ hmang nia inthokin tuta hmaa General Assembly/Conference thurelhai (resolution) laia mi hi inopdan bu le inmil lo po chu hmang ni ta naw nih.

(b)        General Assembly hrim hrim inkhawmna ni hmasataka hun hongtu (inaugurator) ding hi pawla member kher naw khom General President in ruot a tih.

(ch)      General Headquarters innghatna hmuna JHQ inthlang thuah, GHQ-in tha le remchang lema a hriet chun General Assembly zovah inthlang chau dingin thu peng a tih.

 

 1. Sangson Form Hmang Dan

(a) Sangson form chu President/General Secretary/Secretary le Finance Secretary haiin kol an ta, sangson nambar hran sengin siem an tih.

(aw) Committee in sum a sangson hrim hrim chu Finance Secretary mawphurna ning a ta, sangson form-ah aman zieklut a ta, midang or aman sum lasuok a tih. Committee sum sangson ti naw chu Secretar Finance in sum sangson ama thu’n nei ythei naw nih.

(b) Sum Sangson lekhahai chu Finance Secretary in feltakin lo dong pei a ta, chutaka sum sangson zat chu pesuok a ta, record book ah zieklut nghal bok a tih. Chun, sum lasuoktu chun Finance Secretary record book a chun a hming a sign ngei bok ding a nih. Sangson Form hai chu a nambar indotin feltakin Finance Secretary chun a kol ding a nih.

 

ARTICLE 45         –        BILL FORM LE A HMANG DAN

 1. Bill Form

No. …                                                             Sanction No. ….

Tarik. ….

Sanction zat Rs. ……….. (a thuin) …………

Hmang po po Rs. …… (a thuin) ……….

Sum hmang bàng Rs. ….. (a thuin) ……….

Sl No.  Hmangnahai                            Rate     A man             Remarks

 

Hmang po po

 

Sum lasuoktu                                                   Secy. Finance

—————————                                                ————————

Tarik………..                                                  Tarik………..

 1. Bill Form Hmang Dan

(a)        Bill Form/Voucher chu sum hmang po po khaikhawmna (zieklutna) a ni leiin thienghlim tak le fel taka hmang ding a nih. Sum hmangnahai (items) po po chu indawt peiin kim taka zieklutnaa hmang ding a nih.

(aw)     Bill Form chu Treasurer-in kawl a ta, sum lasuoktu taphawt chun an laksa ve nghal pei ding a nih. Bill Form chu Treasurer-in number indawt le fel takin siem a tih.

(b)        Sum lasuoktu / hmangtu chun inchawk ding po an chawk zo phat leh fel taka zieklutin Bill Form, Cash Memo le sum hmang bang a um chun kim takin Finance Secretary-ah a submit ding a nih.

(ch)      Cash Memo chu thil zawrtu kuomah thil inchawk ngei a nih ti sukchiengnaa hmang a ni leiin thil inchawtu taphawt hai chun an lak ngei ding a nih. Cash Memo bova / lalova sum hmang chu pawm ni naw nih.

(d)        Cash Memo umnaw / neinawna hmuna sum hmangtu chun thil zawrtu leh lekhapuon nam bekin cash memo an siemfawm ding a nih.

 

ARTICLE 47         –        THUNAWI (MISCELLANEOUS)

(a)        Hotu taphawt kuomah:- Hi Inawpdan le General Assembly hril baka thupek (order) amanih, thawding intukna amanih, a um ding hrim hrim chun a hun hma ngeiin hotu danghai rawnin a um ngei ding a nih. Hi hin GHQ, JHQ, Branch le Unit hai khawm huom vawng a tih.

(b)        Hi ‘Inawpdan’ hmang nia inthawkin tuta hmaa General Assembly / Conference thurelhai (resolutions) laia mi, hi Inawpdan Bu le inmil lo po chu hmang ni ta naw nih.

(c)        General Assembly hrim hrim inkhawmna ni hmasa taka hun hawngtu (inaugurator) ding, hi pawla member kher naw khawm General President-in ruot a tih.

(d)        General Headquarters innghatna hmuna JHQ inthlang thuah, GHQ-in ṭha le remchang lema a hriet chun General Assembly zovah inthlang chau dingin thu peng a tih.

(e)        Hi Inawpdan Bua a umzie amanih, hrilfie annawleh, buoina hrim hrim chu General Assembly thutàwpna ning a tih.

 

A TÀWP