No comments yet

SUNNA THUPUONG: Pu Lalropui Famhoite

Mihrang Pasaltha Pu Lalropui Famhoite, Army Chief, HPC (D), Chairman, UPF, Manipur in hun lo taka muol a mi

Mihrang Pasaltha Pu Lalropui Famhoite, Army Chief, HPC (D), Chairman, UPF, Manipur in hun lo taka muol a mi liemsan el hi HSA chun hril a haiin hrietthiem harsa a ti takzet. Chung Pathien remruot dan hi Hmar inchuklai hai chun hrietthiem harsa kan ti ngawt el.

Hnam ta dinga a’n pumpekna, thuoitu a nina le kawng tinrenga ram le hnam a phurna le thuoina hai hi inzana insangtak pe pum zingin HSA chun Mihrang Pasaltha Pu Lalropui Famhoite “Mangtha” tiin a’n thla liem.

A maksan a sung le kuo a nuhmei a nauhai Lalpa Pathienin umpuiin thlamuongin malsawm sien ti hi kan tawngtaina a nih. Hnama a sinthawpui, a aihna phapui hai po po khawm Lalpa Pathienin umpui sien, ama hmun ruok Lalpa’n sukbit mawl rawse.

“Hmar Mihrang Pasaltha fam thlipuiin a her thliek… lunglai a thawngin lung a dam thei nawh ie…”

HSA aiin,

(JOSEF V TUOLOR)
General Secretary

(L. ROTHANGLIEN KHAWBUNG)
President

Hmar Students’ Association, General Headquarters

SUNNA THUPUONG Pu Lalropui Famhoite

Post a comment