No comments yet

HSA CCpur JHQ in Coaching Class tan

Rengkai, July 4, 2017: HSA CCpur JHQ in a huoihawt 25 days Crash Course Coaching for  SSC, CGL chu july 4,2017 zing dar 6;00 AM khan HSA Campus, Rengkai ah Pu Lalramsang Infimate, ADC, CCpur in hawngna neiin coaching class hi tan a lo ni tah. Hi coaching class  a hin mi 70 vel an thang ta a, Coaching nei ani sung hin Saturday zat Mock-Test hai nei a ni ding thu HSA thuoitu hai chun an hril.

HSA CCpur JHQ in Coaching Class tan

Post a comment